Student Info

Adnan Pirić uspješno stekao zvanje doktora pravnih znanosti

Nakon položenih ispita predviđenih Nastavnom planom i programom doktorskog studija, kao i ispunjenih uvjeta i procedura propisanih pravilima III. ciklusa studiranja na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“, doktorski kandidat Adnan Pirić 29.01.2019. g. je uspješno javno obranio doktorsku disertaciju „Kriminalistički i krivično procesni aspekti otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela“ i time stekao akademsku titulu doktora pravnih znanosti.

 

 

 

Dr.sc. Adnan Pirić  zaposlenik je Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ (predavač na Katedri za krivično-pravnu oblast i direktor sveučilišnog Centra za kvalitetu).

„Proučivši doktorsku disertaciju Adnana Pirića pod naslovom „Kriminalistički i krivično procesni aspekti otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela“,  Povjerenstvo je ocijenilo da je to znanstveni rad s određenim izvornim i originalnim znanstvenim spoznajama koji sadržajem, obimom i postignutom razinom kvalitete udovoljava propozicijama doktorske disertacije.

Doktorant Adnan Pirić je, u okviru determiniranoga problema, predmeta i objekta znanstvenog istraživanja, u svojoj disertaciji postavio originalnu znanstvenu hipotezu s  više pomoćnih hipoteza. Korištenjem više različitih znanstvenih i pravnih metoda i sintetiziranjem prikupljenih informacija u istraživanju, doktorant je uspješno postigao svrhu i ciljeve istraživanja, ukazujući na važnost suprotstavljanja problematici otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela, s aspekta krivično procesnog prava i kriminalistike.

Originalnim znanstvenim pristupom u obrađivanju teme, koja do sada na ovakav način nije bila predstavljena u domaćoj i stranoj literaturi, doktorant je omogućio spajanje u cjeloviti znanstveni projekt koji predlaže nova rješenja i ukazuje na nova znanstvena saznanja“, kazao je prof.dr. Miodrag Simović, predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije u čijem sastavu su bili i doc.dr. Vladica Babić te mentor doktorskog kandidata, prof.dr. Mile Matijević.

Dr.sc. Adnan Pirić među iznimno je uspješnim predavačima Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, s visoko profesionalnim pristupom u radu sa studentima.Sudjelovao je na brojnim znanstvenim konferencijama u BiH i inozemstvu te je autor nekoliko znanstvenih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.