Oglasi

Općina Travnik objavila oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

Općina Travnik raspisuje oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme. Za pripravnika će se primiti oni kandidati koji nemaju radnog iskustva nakon završene srednje škole i koji se prvi put zapošljavaju.

 

 

 

  1. Naziv pozicije

Pozicija – pripravnik – SSS IV stepen, gimnazija, ekonomska ili upravna škola – 2 izvršioca

 

Za pripravnika će se primiti oni kandidati koji nemaju radnog iskustva nakon završene srednje škole i koji se prvi put zapošljavaju.

 

Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci – 6 mjeseci pripravničkog staža i još 3 mjeseca po isteku pripravničkog staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit za namještenike.

 

Pripravnički staž će se obavljati u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja pripravnika u službama za upravu organa državne službe Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 1/17).

 

  1. Opći uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete predviđene članom 24. stav 1. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH i to:

 

Da su državljani BiH,

Da su stariji od 18 godina,

Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju,

Da kandidat nije obuhvaćen članom IX,1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

 

SSS gimnazija, ekonomska ili upravna škola

poznavanje rada na računaru

  1. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži naznaku za koju se poziciju kandidat prijavljuje, priložiti i kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te sljedeću dokumentaciju:

 

Uvjerenje o državljanstvu

Rodni list

Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH

Diploma o završenom stepenu obrazovanja – SSS gimnazija, ekonomska ili upravna škola

dokaz o poznavanju rada na računaru – dostaviti svjedodžbe odgovarajućih razreda srednje škole u kojima je upisana informatika kao predmet, ili dostaviti uvjerenje, certifikat, potvrdu drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru,

Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo nakon sticanja diplome SSS IV stepen, gimnazija, ekonomska ili upravna škola – uvjerenje Zavoda  PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji

potvrda da je prijavljen na evidenciju nadležne Službe za zapošljavanje sa školskom spremom SSS IV stepen, gimnazija, ekonomska ili upravna škola

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika, o čemu će biti posebno obaviješten.

 

  1. Ostale napomene

Prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, odnosno u trajanju utvrđenom članom 37. stav 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.

O izvršenom izboru za pripravnika svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

 

  1. Rok i mjesto za podnošenje prijave

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, na osnovu liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa, a koju utvrđuje Komisije za izbor.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, “Dnevni avaz”, te na web stranici Općine Travnik.

Prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Javni oglas za prijem pripravnika u Općinu Travnik– ne otvarati!“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.