ServisTravnik

Informacija o nadoknadama šteta nastalih uslijed nevremena

Na temelju brojnih upita građana i sprečavanja širenja dezinformacija o nadoknadama šteta nastalih uslijed djelovanja prirodnih i drugih nesreća obavještavamo javnost da je Općinska komisija za procjenu šteta nadležna da procjenjuje štete uslijed djelovanja prirodnih i drugih nesreća na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine Federacije BiH” br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine Federacije BiH”, br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), saopćili su iz Općine Travnik.

 

– Shodno navedenom, a u skladu sa financijskim mogućnostima ovog državnog organa uprave, nakon objedinjavanja i sumiranja procjene šteta, Općina Travnik će razmatrait mogućnost financijske ili materijalne pomoći u saniranju šteta, te ukoliko se steknu uslovi za pružanje pomoći, prema oštećenim pravnim i fizičkim osobama će se postupati na jednak način. – navodi se u saopćenju iz Općine Travnik.