Centralna BosnaInfo

Vlada SBK dobila šesti negativni revizorski izvještaj

 

Pred članovima Vlade SBK na današnoj sjednici, prvoj  nakon godišnjih odmora,  našao se Revizorski izvještaj za proteklu godinu koji je dobio negativ nu ocjenu. To je šesti, uzastopi, negativan izvještaj Ureda za reviziju F BiH. Iako se ne slažu sa svim nevadenim u Revizorskom izvještaju članovi Vlade priznali su kako se neke greške ponavljaju iz godine u godinu.

Iako je Srednjobosanski kanton proteklu godinu završio sa suficitom od 3 miliona KM, izvještaj je negativan. Ostale su stare obaveze i dugovanja, ali i stare navike po pitanju utroška sredstva.

 

Prema Revizorskom izvještaju dospjele obaveze prema presudama i izvršnim rješenjima iznose 23,6 miliona KM, dok s druge strane Kanton nije naplatio svoja potraživanja po koncesijama u iznosu od 2,5 miliona KM. Akumuliran deficit iznosi 39,3 miliona KM i u protekloj godini smanjen je 666 hiljada KM. Za plaće i naknade duguje se 15,6 milina KM,a dobavljačima 12,9 miliona KM. Domaća zaduženja su u visini od 4,1 milion KM,a  utrošena su namjenska sredstva od 6,6 miliona KM. Dugoročne obaveze SBK prema međunarodnim bankama iznose 19,7 miliona KM.