Centralna BosnaInfo

Atraktivni studijski programi na Univerzitetu/ Sveučilištu ”VITEZ”

Prateći zahtjeve tržišta rada, potrebe poslodavaca te povratne informacije diplomiranih studenata, Fakultet poslovne ekonomije od akademske 2016/2017. godine novoupisanim, diplomiranim, kao i studentima koji su u procesu studija, omogućava upis na novi studijski program Poslovne informatike. Fakultet informacijskih tehnologija, koji već obrazuje kadar iz oblasti Poslovne informatike, nudi, također, nove mogućnosti u okviru ovog studijskog programa. Studenti koji diplomiraju na poslovnoj informatici pri jednom od ova dva fakulteta, uz polaganje odgovarajuće razlike predmeta, mogu steći  diplomu  oba navedena fakulteta. Ovo je omogućeno usklađivanjem nastavnih planova i definiranim listama razlikovnih predmeta. Razlozi za uvođenje ovih mogućnosti su mnogobrojni.

Informacijsko-komunikacijske  tehnologije i ekonomija su usko povezani i nerazdvojivi i u teoriji i u praksi. Poslodavci sve više zahtijevaju interdisciplinarna znanja svojih zaposlenika. Ovaj model omogućava bolje pozicioniranje diplomanata na tržištu rada, kao i razvoj karijere diplomanata koji su u radnom odnosu. Studijski programi poslovne informatike kvalificiraju studente za stručne i upravljačke poslove u malim obiteljskim poduzećima, srednjim kompanijama i velikim poslovnim sustavima, bankama, specijaliziranim marketing agencijama, investicijskim fondovima, osiguravajućim kućama, konzultantskim agencijama te u firmama koje se bave informacijskim tehnologijama (softverski, hardverski, mrežni i WEB inženjering, Internet service-providing i marketing) kao i javnom sektoru.