Kupujem - prodajemOglasi

Javni oglas za prodaju objekta Turističko-informativnog centra na Babanovcu – Vlašić

Na osnovu članka 13. Statuta Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i Odluke Turističkog vijeća TZ SBK/KSB broj: 10-02/18 o prodaji objekta turističko -informativnog centra na Babanovcu javnim nadmetanjem-licitacijom, Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Turističke zajednice SBK/KSB-objekta turističko-informativnog punkta Turističke zajednice SBK/KSB na Babanovcu (Vlašić), raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnine: zemljišta i objekta

u vlasništvu Turističke zajednice SBK/KSB putem javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA NEKRETNINA

Turistička zajednica SBK/KSB, Bosanska br. 75, 72270 TRAVNIK

 

II PREDMET PRODAJE: POSLOVNI OBJEKAT (Turističko- informativni punkt Babanovac-Vlašić) I ZEMLJIŠTE

 

Turistička zajednica SBK/KSB putem javnog nadmetanja (prva licitacija), prodaje poslovni objekt sa pripadajućim zemljištem pod nazivom „Informativni punkt“ koji se nalazi na centru platoa Babanovac na Vlašiću, općina Travnik, označeno kao:

 

– k.č. broj: 377/9A kuća i zgrada, informativni punkt, upisana u K.O. SP_LUŽNICA po novom premjeru identična k.p. broj: 802/13, površine 366 m2, upisano u z.k uložak broj: 358 k.o. SP_Lužnica, u korist Turističke zajednice SBK/KSB (na zemljištu površine 366 m2 nalazi se izgrađeni objekt površine 121 m2-prizemlje i potkrovlje) i uređena terasa od 245 m2. U prizemlju zgrade nalazi se prostorija za prijem gostiju, informativni pult, sanitarni čvor te tri prostorije. Na katu se nalazi galerijski prostor sa jednom sobom. Terasa ispred objekta je uređena i popločana.

 

III CIJENA POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

 

Početna prodajna cijena predmetne nekretnine, na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnine od strane sudskog vještaka odgovarajuće struke, iznosi 226.351,00 KM.

 

IV NAČIN POLAGANJA DEPOZITA

 

Za učešće na licitaciji učesnik je dužan uplatiti depozit u iznosu 10.000,00 KM, na žiro-račun Turističke zajednice SBK/KSB, broj: 3389002201256415 koji se vodi kod UniCredit Bank Filijala Travnik, vrsta prihoda: 722599, sa naznakom uplata depozita za učešće u licitaciji, o čemu će Komisiji uz prijavu za učešće na licitaciji priložiti i dokaz o izvršenoj uplati.

 

Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

 

Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

 

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćenog depozita u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

 

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile depozit u iznosu od 10.000,00 KM od početne cijene, ne učestvuju u licitaciji.

 

V KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I UVJETI PRODAJE POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

 

Postupak javnog natjecanja-licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Turističke zajednice SBK/KSB-objekta turističko-informativnog punkta Turističke zajednice SBK/KSB na Babanovcu (Vlašić) imenovana Odlukom Turističkog vijeća broj: 12-02/18 od 27.06.2018. godine.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

 

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

 

Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.

 

Zainteresirana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnina koje su predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju (Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Turističke zajednice SBK/KSB-objekta turističko-informativnog punkta) u skladu sa dogovorenim terminom ili dobiti potrebnu informaciju na telefon: 00387 30 511 588.

 

VI UVJETI, NAČIN I ROK PLAĆANJA CIJENE

 

Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja-licitacije, na osnovu zaključaka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine turističko informativnog punkta na Babanovcu (Vlašić), Turističko vijeće TZ SBK/KSB donijeti će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prijenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz tačke II i III ovog javnog oglasa te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom.

 

Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Turistička zajednica pozove da to učini.

 

U slučaju zakašnjenja sa plaćanjem kupoprodajne cijene, kupac je dužan pored kupoprodajne cijene platiti i zakonsku zateznu kamatu za period kašnjenja, računajući od dana dospijeća do isplate.

 

Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita i postupak javnog nadmetanja-licitacije će se poništiti i raspisati novi oglas.

 

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Turističkoj zajednici SBK/KSB u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz tačke III ovog Oglasa.

 

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu, porez na promet i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

 

VII ROK, PRIJAVA I PRAVO ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije imaju i dva ili više fizičkih, odnosno pravnih lica po osnovu ugovora, obrađenog i ovjerenog od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Avaz“.

 

Krajnji rok do 15.08.2018.godine

 

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:

– za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona;

– za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat.

– za pravna i/ili fizička lica koja su zaključila ugovor, navodi se ugovor, a ukoliko tim ugovorom nije određeno lice koje će učestvovati na javnom nadmetanju-licitaciji, notarski obrađenu punomoć ugovornih strana kojim se daje ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji.

 

Prilozi uz prijavu:

  1. a) za fizička lica:

– ovjerena fotokopija osobne iskaznice,

– dokaz o uplaćenom iznosu na ime depozita (kapare),

 

  1. b) za pravna lica:

– ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti,

– dokaz o uplaćenom iznosu na ime depozita (kapare),

 

  1. c) za pravna i/ili fizička lica za pravna i/ili fizička lica koja su zaključila ugovor:

– ugovor o zajedničkom nastupu u kupoprodaji,

– dokaz o uplaćenom iznosu na ime depozita (kapare),

 

Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokol Turističke zajednice ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA SBK/KSB

Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Turističke zajednice SBK/KSB

Hadži Ali-bega Hasanpašića bb (zgrada city mall), 72270 TRAVNIK

 

sa naznakom

„Prijava na Javni oglas za prodaji nekretnine: zemljišta i objekta u vlasništvu Turističke zajednice SBK/KSB putem Javnog nadmetanja-licitacije

„NE OTVARAJ“

 

Na poleđini zapečaćene koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, adresu i kontakt telefon.

Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

 

U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

 

Javno nadmetanje će se održati poslovnim prostorijama Turističke zajednice SBK/KSB (Zgrada CITY MALL), dana 16.08.2018. godine sa početkom u 11,00 sati.

 

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnicima podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacijski dokument (osobna karta ili pasoš-putovnica).

 

PREDSJEDNIK:

Kemal Balihodžić