Konkursi

Vlada SBK raspisala javni poziv za prijem lica za stručno osposobljavanje u organima kantonalne uprave

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

 

 

I. Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stupanj stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja:

 • Pravo,
 • Ekonomija,
 • Mašinstvo,
 • Elektrotehnika,
 • Informatika,
 • Građevinarstvo,
 • Geologija/geodezija,
 • Arhitektura,
 • Prostorno uređenje,
 • Rudarstvo,
 • Metalurgija (metali, nemetali)
 • Saobraćaj,
 • Hemijska tehnologija,
 • Ekologija,
 • Sanitarni inženjering,
 • Poljoprivreda,
 • Šumarstvo,
 • Prehrambena tehnologija,
 • Hortikultura,
 • Veterinarstvo,
 • Socijalni rad,
 • Novinarstvo,
 • Kriminalistika, Kriminilogija
 • Politologija,
 • Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog, nastavnici i profesori svih profila uključujući predškolsko obrazovanje i razredne nastave),
 • Stomatologija,
 • Farmacija,
 • Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, sestre, viši tehničari, fizioterapeuti i drugog zdravstvenog smjera),
 • Specijalne namjene (vojska, policija),
 • Inžinjeri zaštite,
 • Sport,
 • Tekstil i obućarstvo,
 • Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),
 • Teolog – Filozof,
 • Bibliotekar,
 • Komunikologija
 • Prirodno matematički fakultet svih zvanja uključujući biologija-biokemija i fiziologija,biologija-genetika
 • Kineziologija
 • Grafički inženjer
 • i ostala zanimanja

II. Opći uvjeti

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:

– da su državljani Bosne i Hercegovine

– da su stariji od 18 godina

– da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,

– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju

– da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III. Posebni uvjeti

 

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

– da su stekli VI. ili VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,

– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje,

– da nemaju radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme.

 

IV. Spisak potrebnih dokumenata

 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži tačnu adresu stanovanja i kontakt-telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:

– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,

– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 mjeseca,

– ovjerenu izjavu kandidata da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o dužini vremena provedenom na evidenciji nakon sticanja tražene stručne spreme,

– dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu.

– potvrda/uvjerenje od strane nadležne službe za zapošljavanje da kandidat nema evidentiran ugovor  za stručno

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

V. Ostale napomene

 

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno formirana komisija koja će utvrditi rang-listu prijavljenih kandidata, na osnovu prosjeka ocjena i  duljine provedenog vremena na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja tražene stručne spreme, koja će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Vlada Srednjobosanskog kantona će se prilikom prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa držati principa ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

 

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

 

Prava lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su članom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 2/12, 3/12 – ispravka teksta, 5/14, 7/14 – ispravka teksta i 12/15), uz napomenu da licima koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu:

Vlada Srednjobosanskog kantona

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje – Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje

Stanična 43

72 270 Travnik

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.