Oglasi

Konkurs za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

 

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizira pripremnu instruktivnu nastavu  u trajanju od 9 sedmica za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, porodično pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sistem i organizacija pravosuđa

Želimo Vas informisati da je u članu 69.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/15 od 23.12.2015.godine) propisan novi član, koji glasi:

 

„Član 301a.

Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 konvertibilnih maraka, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.“

Nastava bi se organizovala u dane vikenda (subotom i nedeljom) u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez.

 

Rok prijave: 30.08. 2017.g.

 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na e-mail adresu:

[email protected]ili na tel.br. 030 509 751 ili 061 302 866.