Info

Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i komesara

Na Vlašiću je održan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Domaćin sastanka bio komesar MUP-a SBK, Faik Adilović.

 

 

Na održanom sastanku razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2021. godinu, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u Federaciji BiH, rad policije u Federaciji BiH, te druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije BiH, prema statističkim podacima Uprava policija kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, za period januar – juni 2021. godinu u odnosu na isti period 2020. godinu, karakteriše povećanje: broja izvršenih krivičnih djela za 242 djela ili 3,21 posto više, broja napada na ovlaštena službena lica za jedan napad ili 2,38 posto više, broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 924 prekršaja ili 5,91 posto više, dok je smanjen broj saobraćajnih nesreća za 260 nesreća ili 2,75 posto  manje

Drugog dana sastanka pridružili su se Erik Larson ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih država, a u ime direktora Stivena Glasera, iz Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL), te Dijana Stevanović ispred Delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Marica Bender predstavnica Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, inače voditeljica projekta “Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, europskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini”.

U svom obraćanju Larson je ukratko iznio određene segmente iz izvršne naredbe predsjednika SAD-a Bidena od 9. juna 2021. godine, posebno kada je riječ o dijelovima iste koja se odnosi na korupciju koja bez obzira gdje se dešava, direktno šteti politici nacionalne sigurnosti, ekonomskog razvoja društva svih savremenih država, a posebno BiH. On je takođe istaknuo da po definiciji korupcija služi interesima pojedinaca koji ostvaruju dobit i posvećeni su ličnim interesima, a nikako interesima države i njenih građana. Korupcija potkopava ekonomski razvoj, pomaže organizovanom kriminalu i umanjuje povjerenje građana u demokratske procese. Isto tako Larson je stavio akcenat na dugogodišnju posvećenost SAD-a promicanju i zaštiti demokratskih institucija, posebno u vremenu koje dolazi.

Dijana Stevanović je navela da Delegacija Europske UnijeUred specijalnog predstavnika Evropske Unije podržava koordinacijske sastanka policiske agencija u FBiH, imajući u vidu da je jedna od preporuka mišljenje i analitikog izvještaja Europske unije na pobojšanju i jačanju međuagencijske policijske saradnje, a sve u cilju jačanja međusobne i efikasnije razmjene podataka u borbi protiv svih vidova kriminala u BiH. Stevanović je takođe istaknula da će Evropska Komisija nastaviti sa pružanjem podrške policijskim agencija u BiH kroz tehničku, programsku i savjetodavnu podrašku, a sve u cilju jačanja kapaciteta u sektoru sigurnosti BiH u skaldu sa Europskim standardima.

U sklopu implementacije projekta Vijeća Europe “Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, europskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini”, koji za cilj ima osiguranje poštivanja ljudskih prava lica lišenih slobode, bez obzira na prirodu i dužinu njihovog zadržavanja u pritvoru, kao i ujednačavanje postupanja policijskih službenika u Bosni i Hercegovni prema ovoj kategoriji lica, sačinjeno je prvo izdanje priručnika za policijske agencije u BiH „Ljudska prava lica lišenih slobode u policijskom pritvoru“

Vezano za navedeno Bender je predstavila navedeni priručnik, ističući da nije svrha istog da zamijeni postojeću dobru praksu nego da je dopuni i obogati preporukama Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Vijeće Europe, kao implementator projekta, vjeruje da će ovaj materijal direktno doprinijeti boljem poštivanju ljudskih prava, ali i da će biti vrijedan doprinos institucionalnoj obuci o ljudskim pravima u agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.